บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ

  • บริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพ ในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิขาการระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.
  • บริการแปลบทความวิชาการและวิจัย เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิขาการระดับนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ
  • การพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การแก้ไขการสะกด ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนรูปกริยา นามคำกริยา และการจัดรูปแบบประโยค การแก้ไขเพื่อความชัดเจน ในรูปแบบประโยค เพื่อปรับปรุงขัดเกลาความชัดเจน มากขึ้น