คุณสมบัติของผู้รับบริการ

  • อาจารย์และบุคลากรสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • บุคคลภายนอก
  • มีความประสงค์จะส่งตีพิมพ์ บทความวิจัย (Manuscript) ในวารสารวิชาการะดับนานาชาติ