การคิดค่าบริการและการชำระเงิน

อัตราค่าบริการตามหลักเกณฑ์ คือ

  • 2,800 บาท / 1 เรื่อง (ในกรณีไม่เกิน 5 หน้า*) ถ้าจำนวนมากกว่า 5 หน้า อัตรา 550 บาท / หน้า*  (ตรวจทบทวนความถูกต้องอีกครั้ง ภายหลังจากแก้ไขตามคำแนะนำในครั้งแรก)
  • อัตราการแก้ไขครั้งต่อไป: 450 บาท/ หน้า*  * จำนวนหน้า = จำนวนบรรทัดทั้งหมดในต้นฉบับที่เป็น edited file (ไม่รวมการอ้างอิง) หารด้วย 28 โดยต้นฉบับจะต้องปรับตัวอักษรให้เป็น Times New Roman 12 ตั้งค่าระยะขอบของหน้า กระดาษ กั้นซ้ายและ ขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.