การเตรียมต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์

  • ใช้รูปแบบตามวารสารระดับนานาชาติที่ต้องการส่งตีพิมพ์ กำหนดให้ font เป็น Times New Roman 12  (double space) และตั้งค่าระยะขอบของหน้ากระดาษ กั้นซ้ายและขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.
  • ระบุชื่อผู้เขียนและหน่วยงาน